PARCK030 :: Privacyverklaring
Osre logo

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van het nieuwbouwproject PARCK030 te Utrecht. In deze verklaring lichten wij toe welke persoonsgegevens wij verwerken, waarom we deze verwerken en wat we doen om uw privacy te beschermen.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via een inschrijfformulier of contactformulier die u plaatst. Wij hechten groot belang aan de privacy van onze klanten en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). CEYLON (de verhuurder), De Keizer Makelaarsgroep en Brecheisen makelaars zijn de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen deze partijen bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

Verwerking van persoonsgegevens bij belangstelling

De volgende gegevens worden verwerkt:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mail

 • Verwerking van persoonsgegevens bij digitale inschrijving

  De volgende gegevens worden verwerkt:

  • Voornaam
  • Achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mail
  • Gegevens m.b.t. de huishoudelijke situatie
   • Huidige woning (koop/huur)
    • In geval van koopwoning: geschatte waarde
    • In geval van koopwoning: resterende hypotheek
    • In geval huurwoning: huurprijs
  • Financiele situatie
   • Loondienst:
    • Bruto jaarinkomen
    • Dienstverband
    • Eigen middelen
    • Kredieten, roodstanden of financiële verplichtingen
   • Zelfstandig Ondernemerschap
    • Netto bedrijfsresultaat
    • Eigen middelen
    • Kredieten, roodstanden of financiële verplichtingen
   • Gepensioneerd
    • Bruto jaarinkomen
    • Eigen middelen
    • Kredieten, roodstanden of financiële verplichtingen

  
Aan te leveren documenten:

  • Kopie geldig legitimatiebewijs;
  • Verklaring verhuurder/beheerder/eigenaar/hypotheekhouder van huidige woning met bevestiging van goed betalingsgedrag;
  • Uittreksel uit het bevolkingsregister;
  • Werkgeversverklaring(en); (niet ouder dan 3 maanden)
  • Kopie drie recente opvolgende salarisstroken;
  • Kopie bankafschrift met storting inkomen, conform salarisstroken;
  • In geval van een uitkering: bewijs van toekenning uitkering;
  • In geval van scheiding: echtscheidingsconvenant;

  Voor zzp –er, zelfstandig ondernemers, directeur/aandeelhouders naast de eerste drie bovenstaande documenten tevens:

  • Balans en winst/verliesrekening over de afgelopen twee jaar met inschatting van het verwachte resultaat over het komend boekjaar;
  • Inkomensverklaring belastingdienst (voorheen IB60 formulier);
  • Recent uittreksel Kamer van Koophandel;
  • Bankgarantie/waarborgsom van minimaal drie maanden.

  Voor gepensioneerden:

  • In plaats van een werkgeversverklaring en salarisstrook kan worden volstaan met de jaaropgaven (van pensioen(en) en AOW) van het afgelopen jaar.

  Verwerking van Persoonsgegevens bij sluiten huurovereenkomst

  De volgende gegevens worden verwerkt:

  • Naam;
  • Adres;
  • Woonplaats;
  • Telefoonnummer (vast en/of mobiel);
  • E-mailadres;
  • Geboortedatum;
  • Geboorteplaats;
  • Burgerlijke staat;
  • Kopie paspoort, identiteitsbewijs en/of rijbewijs;
  • ID-nummer;
  • Rijbewijsnummer;
  • Bankrekeningnummer;
  • Inkomensgegevens;
  • Eigen middelen
  • Informatie huidige woning
  • Eventuele hypotheekschuld
  • Gegevens die nodig zijn voor het innen van vorderingen waaronder begrepen een kredietwaardigheidstoets;
  • Gegevens van eventuele medebewoners of medehuurders;
  • Gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de huurovereenkomst;
  • Gegevens die nodig zijn met het oog op onderhoud en reparatie van het gehuurde object;

  Doel en grondslagen verwerking persoonsgegevens
Door akkoord te gaan met deze privacyverklaring geeft u expliciet toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 sub a van de AVG voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor de hierna genoemde doelen. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Indien u echter bepaalde gegevens niet aan ons verstrekt of niet door ons laat verwerken, kunnen wij u mogelijk niet goed van dienst zijn.

  Indien u ons geen expliciete toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens of indien u deze toestemming heeft ingetrokken, kan op de verwerking van uw persoonsgegevens de artikelen 6 lid 1 sub b, sub c en/of sub f van de AVG van toepassing zijn. Verwerking van uw persoonsgegevens kan in dat geval zonder uw toestemming plaatsvinden, mits dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, dan wel noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van CEYLON, De Keizer Makelaarsgroep en Brecheisen makelaars. Daarnaast kan er op ons een wettelijke verplichting rusten om uw persoonsgegevens te verwerken.

  Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het verzenden van onze nieuwsbrief en e-mail notificaties
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is ter uitvoering van onze dienstverlening
  • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
  • U de mogelijkheid te bieden om u digitaal in te schrijven
  • U de mogelijkheid te bieden een woning toe te wijzen
  • U de mogelijkheid te bieden een huurovereenkomst te sluiten


  Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

  Verstrekking aan derden

  
Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden als dit verenigbaar is met de hierboven genoemde doelen. Verstrekking aan derden kan noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met u sluiten, noodzakelijk zijn voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons, of noodzakelijk zijn om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting die op ons rust. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Buiten de voorgaande situaties verstrekken wij uw persoonsgegevens alleen aan andere derden met uw nadrukkelijke toestemming.

  Inzien, corrigeren of verwijderen

  
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid (‘dataportabiliteit’) indien wij over digitale persoonsgegevens beschikken die wij óf met uw toestemming verwerken óf verwerken om een overeenkomst die wij met u hebben gesloten uit te voeren.

  Via uw WoningDossier heeft u inzage in uw persoonsgegevens zoals wij deze van u hebben opgeslagen. Daarnaast kunt u bij ons een verzoek indienen om de digitale persoonsgegevens die wij van u bewaren in een leesbaar computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

  U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar nieuwbouw@dekeizer.nl.

  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

  Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Contact

  
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via nieuwbouw@dekeizer.nl.